Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.09
2. Temat badania
Transport wodny śródlądowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości i strukturze usług przewozowych, potencjale przewozowym żeglugi śródlądowej oraz sieci dróg wodnych śródlądowych, które są zbierane na potrzeby krajowe, jak również wynikające z obowiązków realizacji przez Polskę zobowiązań z tytułu członkostwa w UE i innych organizacjach międzynarodowych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków (Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 20).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 50.3, 50.4. Armatorzy, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej. Drogi wodne śródlądowe. Tabor żeglugi śródlądowej (pasażerski i towarowy).

7. Zakres przedmiotowy

Śródlądowy transport wodny. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Drogi wodne śródlądowe, w przekrojach: według rodzaju drogi wodnej śródlądowej i klasy.
Tabor barkowy żeglugi śródlądowej (z własnym napędem, do holowania, do pchania), w przekrojach: ładowność; rok budowy.
Tabor holowniczy żeglugi śródlądowej, w przekrojach: rok budowy; moc w kW.
Liczba pracujących w żegludze śródlądowej, w przekrojach: płeć.
Przewozy pasażerów (ogółem, według województw, w tym w komunikacji międzynarodowej), w przekrojach: liczba pasażerokilometrów; liczba pasażerów; liczba rejsów; średnia odległość przewozu pasażera.
Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie krajowym, w przekrojach: tony; tonokilometry; grupy ładunków; strefy odległości; rodzaj taboru.
Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie międzynarodowym (eksport, import, tranzyt), w przekrojach: tony; tonokilometry; tonokilometry na krajowych drogach wodnych; grupy ładunków; kraj załadunku/wyładunku; rodzaj taboru; średnia odległość przewozu ładunku.
Przewozy ładunków żeglugą śródlądową pomiędzy portami zagranicznymi, w przekrojach: grupy ładunków; tony; tonokilometry; rodzaj taboru; kraj załadunku/wyładunku; średnia odległość przewozu ładunku.
Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w tonach i tonokilometrach, w przekrojach: krajowe; międzynarodowe (eksport, import, tranzyt); pomiędzy portami zagranicznymi.
Wypadki na śródlądowych drogach wodnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2018-2019 (Październik 2020).
Informacje sygnalne
  • Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2019 r. (Lipiec 2020).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Wodny śródlądowy/Tabor towarowy (Grudzień 2020),
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Wodny śródlądowy/Przewozy ładunków (Grudzień 2020),
  • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Wszystkie obszary tematyczne (Grudzień 2020).