Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.11
2. Temat badania
Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości usług i o zmianach w strukturze i dynamice usług transportu, poczty i telekomunikacji dla celów polityki gospodarczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji H transport i gospodarka magazynowa, do działu 61 telekomunikacja.

7. Zakres przedmiotowy

Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe. Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach transportowych, w tym za: przewozy ładunków, przewozy pasażerów (w tym komunikacją miejską), przeładunek i spedycję, składowanie i magazynowanie ładunków, obsługę naziemną w portach lotniczych, obsługę naziemną statków powietrznych, usługi statkowe, w przekrojach: rodzaje transportu, kraj.
Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w podmiotach prowadzących działalność pocztową, w przekrojach: rodzaje usług.
Przychody z działalności telekomunikacyjnej, w przekrojach: rodzaje usług telekomunikacyjnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Ogółem/Dane ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych (Październik 2020).