Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.05
2. Temat badania
Obrót i działalność gastronomiczna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci gastronomicznej, świadczonych usługach gastronomicznych, wielkości przychodów z działalności gastronomicznej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Sejm, Senat,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Zbieranie danych osobowych jest niezbędne dla uzyskania dobrej jakości wyników badania.

.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 55 zakwaterowanie, 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność gastronomiczna. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Placówki gastronomiczne, w przekrojach: rodzaj, typ placówki, województwa, sektory własności (w okresach rocznych).
Przychody z działalności gastronomicznej, w przekrojach: rodzaj przychodów, województwa.
Dynamika obrotów w cenach bieżących w jednostkach, w których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rynek wewnętrzny w 2019 r. (Październik 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Statystyka krótkookresowa - Obrót (dział 55 i 56 wg PKD) (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020).