Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.02 Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol
1.02.04
2. Temat badania
Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji planistycznej gminy. Wyniki badania umożliwią ocenę sposobu i skutków realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz posłużą do określenia kierunków zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Badanie umożliwi zebranie informacji na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz uchwał rady gminy w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, uchwał w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych oraz uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Uzyskane informacje umożliwią także ocenę skali zastosowań i rozwiązań informatycznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu gminy w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247),
  • ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
  • Mieszkanie Plus.

6. Zakres podmiotowy

Urzędy samorządu gminnego (gmin, miast, miast na prawach powiatu).

7. Zakres przedmiotowy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Uchwały gminy. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w postaci analogowej i elektronicznej, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone; postać występowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (analogowa, elektroniczna), w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie opracowywania, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone a nieobowiązujące, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystyczne, kraj.
Skutki finansowe uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Uchwały rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Uchwały rady gminy w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Samorząd Terytorialny - Planowanie przestrzenne (Wrzesień 2020).