Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.09
2. Temat badania
Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę bieżącej działalności przedsiębiorstw prowadzących wybrane działalności usługowe.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 58 działalność wydawnicza, 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 63 działalność usługowa w zakresie informacji, 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 77 wynajem i dzierżawa, 78 działalność związana z zatrudnieniem, 80 działalność detektywistyczna i ochroniarska, 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 96 pozostała indywidualna działalność usługowa.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne wskaźniki obrotów w cenach bieżących dla podmiotów z liczbą pracujących 10 osób i więcej, w przekrojach: wybrane działy i grupy PKD: 58, 62, 63, 69+70.2, 71, 73, 74, 78, 80, 81.2, 82.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Informacje sygnalne
  • Usługi biznesowe w 2019 (Wrzesień 2021).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Short Term Business Statistics - Services (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020),
  • Bank Danych Makroekonomicznych - Usługi biznesowe (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Luty 2020).