Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.01
2. Temat badania
Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu realizacji eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym według Nomenklatury Scalonej (CN) z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Badanie ma na celu comiesięczną ocenę skali rozwoju wymiany handlowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę państw nienależących do UE. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, głównych partnerów wymiany handlowej z krajami nienależącymi do UE.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 23, z późn. zm.).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, dokonujące eksportu i importu towarów z krajami spoza UE, których rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Eksport i import w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE), w przekrojach: Nomenklatura Scalona (CN) (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia, przeznaczenia i wysyłki towarów oraz grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych; nomenklatura SITC rev.4: (sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe), kraje i grupy krajów; Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) (sekcje), kraje i grupy krajów; Klasyfikacja Towarowa Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania danych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu.
Obroty w eksporcie i imporcie (z krajami spoza UE) w cenach stałych, w przekrojach: sekcje i działy CN, grupy krajów; sekcje SITC rev. 4, grupy krajów; sekcje PKWiU, grupy krajów; kierunki wykorzystania importu i eksportu.
Eksport i import w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych i wywiezionych towarów (z krajami spoza UE), w przekrojach: grupy towarów (klasyfikacja CN), kraje pochodzenia, przeznaczenia i wysyłki towarów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Handel z krajami poza UE (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Handel z krajami spoza UE (Październik 2020).