Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.07
2. Temat badania
Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu realizacji przywozu i wywozu w wyrażeniu ilościowo wartościowym według Nomenklatury Scalonej (CN) z krajami należącymi do Unii Europejskiej. Badanie ma na celu comiesięczną ocenę skali rozwoju wymiany handlowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę państw członkowskich UE. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, głównych partnerów wymiany handlowej z krajami należącymi do UE.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 16, s. 64).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy, o wartości 4 000 000 zł w przywozie lub 2 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o wartości 65 000 000 zł w przywozie lub 108 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przywóz i wywóz towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym (z krajami UE), w przekrojach: Nomenklatura Scalona (CN) (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia, przeznaczenia i wysyłki towarów oraz grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych; nomenklatura SITC rev.4: (sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe), kraje i grupy krajów; Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) (sekcje), kraje i grupy krajów; Klasyfikacja Towarowa Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC) - dane o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu.
Obroty w przywozie i wywozie towarów (z krajami UE) w cenach stałych, w przekrojach: sekcje i działy CN, grupy krajów; sekcje SITC rev. 4, grupy krajów; sekcje PKWiU, grupy krajów; kierunki wykorzystania importu i eksportu.
Przywóz i wywóz towarów (kraje UE) w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych towarów, w przekrojach: grupy towarów (klasyfikacja CN), kraje pochodzenia i przeznaczenia towarów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Przywóz i wywóz towarów z krajami UE (Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Przywóz i wywóz towarów z krajami UE (Październik 2020).