Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.08
2. Temat badania
Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wymianie towarowej Polski z wszystkimi krajami. Ocena skali rozwoju wymiany międzynarodowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę światową.
Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania szeroko rozumianej informacji o wielkości, kierunkach i głównych partnerach wymiany towarowej Polski z wszystkimi krajami, do sporządzania miesięcznych informacji o sytuacji gospodarczej kraju, jak również do kwartalnych i rocznych opracowań z zakresu rachunków narodowych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej realizujące wymianę towarów w handlu międzynarodowym.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Międzynarodowy handel towarami w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów, w przekrojach: towary, grupy towarów w Nomenklaturze Scalonej (CN) (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki towarów, grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych; grupy i pozycje towarowe w nomenklaturze SITC rev.4 (sekcje, działy), kraje i grupy krajów; sekcje w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), kraje i grupy krajów; Klasyfikacja Towarowa Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania danych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu.
Obroty międzynarodowego handlu towarami w cenach stałych, w przekrojach: sekcje i działy CN, grupy krajów; sekcje SITC rev. 4, grupy krajów; kierunki wykorzystania importu i eksportu; sekcje PKWiU, grupy krajów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2020 (Październik 2020),
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2019 (Grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 (Listopad 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Polska w Unii Europejskiej 2020 (Lipiec 2020).
Informacje sygnalne
 • Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2019 r. (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
 • Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2019 r. (Lipiec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Międzynarodowy handel towarami (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu COMEXT - Obroty handlu zagranicznego według charakterystyki przedsiębiorstw (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel Zagraniczny - Import towarów i usług według krajów (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel Zagraniczny - Eksport towarów i usług według krajów (Październik 2020).