Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.09
2. Temat badania
Międzynarodowy handel usługami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących obrotów realizowanych w międzynarodowej wymianie usług.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji (Dz. Urz. UE L 166 z 27.06.2012, str. 22, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • organizacje międzynarodowe,
  • NBP.
Dane osobowe:

Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości danych, niezbędne jest objęcie zakresem podmiotowym badania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, rezydenci, którzy uczestniczą w międzynarodowym obrocie usługami (nabycie lub dostarczenie usług), w tym również jednostki sektora finansów publicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowy handel usługami. Kapitał zagraniczny w Polsce. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Obroty usług nabywanych i dostarczanych w ramach wymiany międzynarodowej, w przekrojach: typy usług, poziomy podziału geograficznego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2020 (Październik 2020).
Publikacje innych jednostek
  • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2019 (Wrzesień 2020),
  • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I-IV kwartały 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020).
Informacje sygnalne
  • Usługi biznesowe w 2019 (Wrzesień 2021).