Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.01
2. Temat badania
Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o osiąganych wynikach finansowych, strukturze przychodów i kosztów oraz o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw, a także o wartości nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu Cywilnego, spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks Cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą księgi rachunkowe, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Finansowe aktywa i pasywa. Nakłady inwestycyjne. Środki trwałe brutto. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Wielkość wyrobów akcyzowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w przekrojach: PKD (sekcje, działy); klasa wielkości, województwa; województwa i sekcje PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 2019 (Październik 2019, Maj 2020).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r. (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Finanse Przedsiębiorstw-Wyniki finansowe przedsiębiorstw - Wyniki finansowe wg sekcji PKD 2007 (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Finanse Przedsiębiorstw - Wyniki finansowe przedsiębiorstw - Wyniki finansowe według sektorów własności (PKD 2007) (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Przedsiębiorstwa Niefinansowe - Kwartalne wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób wg sekcji PKD, województw i sektora własności (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Przedsiębiorstwa Niefinansowe - Półroczne dane o przedsiębiorstwach niefinansowych o liczbie pracujących 10-49 osób wg sekcji PKD i sektorów własności (Sierpień 2019, Marzec 2020).
Tablice publikacyjne
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw w 2019 r. -strona internetowa GUS (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020).