Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.04
2. Temat badania
Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podstawowych miernikach charakteryzujących działalność gospodarczą w przedsiębiorstwach. Badanie jest podstawą opracowywania większości wskaźników krótkookresowych dotyczących działalności przedsiębiorstw oraz komunikatów i obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w dalszej perspektywie czasowej w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego, spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne, gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, R, do działu 02, do klasy 03.11.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Ceny producentów w przemyśle. Obrót i nowe zamówienia w przemyśle. Produkcja budowlano-montażowa. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Wynagrodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Komunikacja miejska. Przewozy pasażerów. Przewozy ładunków. Czas pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pracujący, zatrudnienie i wynagrodzenia, czas przepracowany, wypłaty z zysku, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe w przedsiębiorstwach, w przekrojach: sektory własności, sekcje, działy i wybrane grupy PKD, województwa.
Dynamika sprzedaży hurtowej i detalicznej w przedsiębiorstwach handlowych, w przekrojach: klasy PKD.
Ładowność taboru samochodowego oraz przewozy ładunków i pasażerów w przedsiębiorstwach transportowych, w przekrojach: rodzaje transportu, województwa.
Nowe zamówienia w przedsiębiorstwach przemysłowych - ogółem, w tym na eksport i wywóz - w tym do krajów strefy euro, w przekrojach: wybrane działy PKD.
Produkcja sprzedana budownictwa, dynamika produkcji sprzedanej budownictwa w cenach bieżących, w przekrojach: województwa.
Produkcja sprzedana przemysłu, dynamika produkcji sprzedanej w cenach stałych, szacunkowy wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, w przekrojach: sekcje PKD, działy PKD, województwa.
Sprzedaż produkcji budowlano montażowej dla przedsiębiorstw budowlanych, dynamika produkcji budowlano montażowej w cenach stałych, w przekrojach: działy PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przedsiębiorstwa przemysłowe - dane miesięczne (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przedsiębiorstwa budowlane - dane miesięczne (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - dane miesięczne (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przemysł i budownictwo wg województw - dane miesięczne (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przedsiębiorstwa przemysłowe - dane narastające (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przedsiębiorstwa budowlane - dane narastające (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - dane narastające (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przemysł i budownictwo wg województw - dane narastające (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).