Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.05
2. Temat badania
Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez przedsiębiorstwa, a także o zmianach zachodzących w wewnętrznej strukturze rodzajowej działalności przedsiębiorstw i jej rozmieszczeniu terytorialnym.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE. L 171 z 29.06.2007 str. 17, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest konieczne dla osiągnięcia celu badania, tj. dostarczenia informacji niezbędnych dla obserwacji całej populacji przedsiębiorstw (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Zmienne osobowe są wykorzystywane do przygotowania wyników badania opracowywanych na potrzeby statystyki międzynarodowej, rachunków narodowych oraz monitorowania sektora MŚP.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego, spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Nakłady inwestycyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Rodzaj prowadzonej działalności. Cechy grup przedsiębiorstw. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Charakterystyka placówek leczniczych. Działalność badawcza i rozwojowa. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Działalność gastronomiczna. Infrastruktura handlowa. Eksploatacja pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Przewozy pasażerów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób: pracujący i wynagrodzenia, nakłady na środki trwałe, środki trwałe brutto, przychody i koszty, w przekrojach: kraj, województwa; rodzaje działalności PKD (sekcje); formy prawno-organizacyjne; klasy wielkości; lata prowadzenia działalności.
Jednostki lokalne w przedsiębiorstwach - liczba jednostek, pracujący, wynagrodzenia, przychody, nakłady inwestycyjne, w przekrojach: województwa, rodzaje działalności PKD (sekcje).
Przedsiębiorstwa niefinansowe: wyniki bilansowe, rachunek zysków i strat, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe, liczba pracujących, w przekrojach: województwa, rodzaje działalności PKD (sekcje), formy prawne, klasy wielkości.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2019 (Grudzień 2020),
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r. (Grudzień 2020),
 • Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 r. (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2019 r. (Październik 2020),
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 r. (Październik 2020),
 • Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2019 r. (Październik 2020).