Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.08
2. Temat badania
Badanie nowopowstałych przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o warunkach powstania przedsiębiorstw w Polsce, ich rozwoju oraz stanie aktywności w ciągu 5 pierwszych lat prowadzenia działalności.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne dla osiągnięcia celu badania, w tym dostarczenia informacji, jak istotnymi czynnikami przedsiębiorczości są cechy własne przedsiębiorcy (tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki jednostek badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu Cywilnego, spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks Cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), L, M, N, P (z wyłączeniem podklasy 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia. Czynniki przedsiębiorczości. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Rodzaj prowadzonej działalności. Cechy organizacyjno-prawne. Działalność badawcza i rozwojowa. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Systemy informacyjne: Głównego Urzędu Statystycznego – krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o sytuacji ekonomicznej nowych przedsiębiorstw oraz warunkach ich powstania i rozwoju w ciągu pierwszych 5 lat działalności, w przekrojach: rodzaje działalności PKD (sekcje), podstawowe formy prawne, województwa, lata prowadzenia działalności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2015-2019 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
  • Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2019 r. (Listopad 2020).