Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.10
2. Temat badania
Badanie koniunktury gospodarczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej, wyrażanych przez dyrektorów ankietowanych jednostek.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto.

6. Zakres podmiotowy

Spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji C. Spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F, G. Spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji H, I, J, K, L, M, N, P (z wyłączeniem klasy 85.42), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury posiadających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Rachunek zysków i strat banki. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki koniunktury gospodarczej, w przekrojach: sekcje, działy, grupowania PKD; klasy wielkości; województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach (lata 2000-2019) (Styczeń 2019, Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Informacje sygnalne
 • Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w 2019 r. (miesiąc bieżący) (Styczeń 2019, Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019),
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie w 2019 r. (Styczeń 2019, Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019).