Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.13
2. Temat badania
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o instrumentach finansowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe oraz ich zaangażowaniu w transakcje tymi instrumentami.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • NBP,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa niefinansowe, które posiadają instrumenty finansowe oraz prowadzą księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, L, M, N.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Instrumenty finansowe. Struktura walutowa przychodów i kosztów. Transakcje na instrumenty pochodne. Finanse uczelni. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem. Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, w przekrojach: sekcje PKD, obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; klasy wielkości podmiotów określone według liczby pracujących, obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Przedsiębiorstwa niefinansowe - główne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, wartość importu i eksportu, struktura walutowa importu i eksportu, zobowiązania z tytułu umów dotyczących operacji finansowych, rezerwy na zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe, w przekrojach: sekcje PKD; klasy wielkości podmiotów określone liczbą pracujących; wielkość podmiotów określona liczbą zatrudnionych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
  • Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r. (Listopad 2020).