Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.14
2. Temat badania
Wskaźniki przedsiębiorczości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wskaźnikach prezentujących stan i kierunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • organizacje międzynarodowe,
  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu Cywilnego, spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks Cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, prowadzące księgi rachunkowe, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), L, M, N, P (z wyłączeniem podklasy 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki przedsiębiorczości związane z efektywnością oraz osiąganymi wynikami finansowymi przez przedsiębiorstwa, w przekrojach: klasy wielkości mierzone liczbą pracujących, grupowania według wielkości przychodów, rodzaje działalności PKD (sekcje), województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2015-2019 (Czerwiec 2021).