Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.16
2. Temat badania
Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, które posiadają udziały w jednostkach mających siedzibę za granicą oraz pozyskanie podstawowych informacji dotyczących działalności gospodarczej jednostek zagranicznych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu Cywilnego, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – prowadzące działalność gospodarczą w Polsce i posiadające za granicą udziały, oddziały lub inne jednostki zagraniczne, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkół wyższych), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Cechy grup przedsiębiorstw. Rodzaj prowadzonej działalności. Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. Kapitał zagraniczny w Polsce. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o podmiotach działających w Polsce posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady (nazywane jednostkami zagranicznymi) dotyczące: liczby jednostek zagranicznych, struktury i charakteru powiązań z podmiotami za granicą, przynależności do grup przedsiębiorstw. Dane o jednostkach zagranicznych dotyczące: kraju siedziby, liczby pracujących, przeważającego rodzaju działalności, przynależności do grup przedsiębiorstw, przychodów i kosztów z całokształtu działalności, wartości eksportu i importu (w tym do jednostek powiązanych), nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, w przekrojach: PKD (sekcje), formy prawne oraz województwo siedziby podmiotów działających w Polsce posiadających jednostki zagraniczne; PKD (sekcje) oraz kraj siedziby jednostek zagranicznych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku (Kwiecień 2021).
Informacje sygnalne
 • Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku (Marzec 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Structural Business Statistics - statystyka Outward FATS (Grudzień 2021).