Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.02
2. Temat badania
Wyniki finansowe banków
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej banków działających w Polsce.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Banki komercyjne, banki spółdzielcze, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Rachunek zysków i strat banki. Kredyty banki. Depozyty banki. Aktywa banki. Pasywa banki. Statystyka strukturalna NBP. Adekwatność kapitałowa banki. Rachunek przepływów pieniężnych banki. Pozycje pozabilansowe banki. Wynagrodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Sieć obsługi klienta banku.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, adekwatność kapitałowa, wartość kredytów i depozytów, wskaźniki ekonomiczne, liczba oddziałów i innych placówek obsługi klienta, w przekrojach: banki ogółem, banki spółdzielcze, banki komercyjne (grupy banków).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2019 r. (Październik 2020).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe banków w 2019 r. (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020).