Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.01
2. Temat badania
Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości; Prokurator Krajowy

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie spraw, które wpłynęły do poszczególnych jednostek organizacyjnych, terminowości i sposobach załatwienia spraw w tych jednostkach według dziedzin prawa, o zakresie prawomocności orzeczeń, o rodzajach i terminowości spraw ułaskawieniowych, aktach notarialnych, sprawach podjętych przez komorników, sytuacji kadrowej i kondycji resortu sprawiedliwości i prokuratury.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • organizacje międzynarodowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa,
  • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
  • media ogólnopolskie i terenowe.
Dane osobowe:

Dane wykorzystywane są w nadzorze zwierzchnim Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników i działalności samorządu komorniczego, a także w nadzorze nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego.

6. Zakres podmiotowy

Sprawy w sądach powszechnych, orzeczenia w sądach wojskowych, czynności komorników i notarialne, czynności procesowe w prokuraturach.

7. Zakres przedmiotowy

Wpływ, załatwienie i pozostałość spraw w sądach powszechnych wszystkich instancji według dziedzin prawa. Czas trwania postępowania sądowego. Postępowania mediacyjne, upadłościowe, apelacyjne, odwoławcze. Sprawy w ramach postępowania ułaskawieniowego. Sprawy o rejestrację. Składy orzekające. Biegli i podmioty wydające opinie w sprawach, powołani tłumacze. Środki zapobiegawcze. Skargi. Opiniowanie spraw rodzinnych przez zespoły sądowych specjalistów. Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych. Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Orzeczenia w sądach wojskowych. Czynności wykonywane przez komorników w ramach postępowania egzekucyjnego. Akty notarialne i inne czynności notarialne. Sprawy i czynności procesowe w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur oraz czynności procesowe prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wpływ, załatwienie i pozostałość spraw w sądach powszechnych wszystkich instancji, w przekrojach: rodzaje sądów powszechnych; dziedziny prawa.
Orzeczenia w sądach wojskowych.
Sprawy w ramach postępowania ułaskawieniowego.
Czynności wykonywane przez komorników w ramach postępowania egzekucyjnego.
Akty notarialne i inne czynności notarialne, w przekrojach: rodzaje.
Opiniowanie spaw rodzinnych przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.
Ewidencja spraw i czynności procesowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych w Prokuraturze Krajowej i Wydziałach Zamiejscowych Prokuratury Krajowej oraz czynności procesowe prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego w zakresie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar Sprawiedliwości (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020),
  • Baza Prokuratury Krajowej - Działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych (Marzec 2020).