Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.08
2. Temat badania
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach finansowych osiąganych przez fundusze inwestycyjne oraz wartości i strukturze portfeli papierów wartościowych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • NBP,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Fundusze inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywa fundusze inwestycyjne. Pasywa fundusze inwestycyjne. Lokaty fundusze inwestycyjne. Ogólny rachunek zysków i strat fundusze inwestycyjne. Liczba TFI i ich placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bilans, rachunek zysków i strat TFI, liczba pracujących w TFI, liczba funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.62.16 Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba funduszy inwestycyjnych, wybrane pozycje z bilansu i rachunku wyniku z operacji funduszy, portfel inwestycyjny funduszy,, w przekrojach: ogółem i według rodzaju funduszy .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020).
Informacje sygnalne
  • Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 r. (Październik 2019, Czerwiec 2020).