Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.09
2. Temat badania
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i sytuacji finansowej otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • NBP,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Otwarte fundusze emerytalne (OFE), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE).

7. Zakres przedmiotowy

Bilans OFE. Rachunek zysków i strat OFE. Działalność OFE. Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych. Rachunek zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych. Bilans powszechnych towarzystw emerytalnych. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans i rachunek wyników powszechnych towarzystw emerytalnych.
Bilans i rachunek wyników, wartość i struktura portfela inwestycyjnego, stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych.
Wartość składek przekazanych przez ZUS do OFE.
Liczba członków otwartych funduszy emerytalnych, w przekrojach: wiek, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020).
Informacje sygnalne
  • Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r. (Maj 2020).