Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.01
2. Temat badania
Ceny w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach cen: skupu (30 produktów rolnych miesięcznie i około 180 produktów w półroczu); uzyskiwanych przez rolników na targowiskach (52 produkty rolne); wybranych użytków rolnych i dzierżaw przeznaczonych na działalność rolniczą.
Na podstawie zebranych danych obliczane są wskaźniki i relacje cen.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne prowadzące chów świń, gospodarstwa rolne prowadzące sprzedaż artykułów rolnych na targowiskach. Podmioty skupujące produkty rolne.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny w rolnictwie. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych. Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych bez zmian w zakresie podatków pośrednich (HICP-CT). Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych (około 1500). Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Liczba dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Nakłady na środki trwałe.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych.
1.45.18 Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej,
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych,
1.45.10 Pogłowie i produkcja świń,
1.26.04 Obrót nieruchomościami,
1.66.02 Nakłady na środki trwałe,
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziomy i wskaźniki cen skupu, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).
Wskaźniki cen sprzedawanych produktów rolnych, w przekrojach: grupy produktów (roślinne i zwierzęce), formy sprzedaży (skup i targowiska).
Średnie poziomy cen wybranych użytków rolnych i dzierżaw, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).
Poziomy i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).
Relacje cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach do cen skupu, w przekrojach: kraj.
Relacje cen detalicznych niektórych towarów żywnościowych do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kraj.
Relacje cen detalicznych niektórych towarów nieżywnościowych do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kraj.
Relacje cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kraj.
Wskaźniki cen towarów i usług zakupywanych na cele: konsumpcyjne, bieżącej produkcji rolniczej i inwestycyjne, w przekrojach: kraj.
Wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) produktów sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych w gospodarstwach indywidualnych, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w 2019 roku (Lipiec 2019, Styczeń 2020),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych 2019 roku (Lipiec 2019, Styczeń 2020),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Październik 2019).
Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2019 r. (Maj 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 (Listopad 2020),
 • Rolnictwo w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
 • Ceny produktów rolnych w 2019 r. (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (Wrzesień 2019, Maj 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne kwartalne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym według województw
  (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne roczne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym według województw
  (Maj 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych sprzedawanych oraz towarów i usług zakupywanych przez gospodarstwa indywidualne w rolnictwie – rocznie (Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Relacje cen w rolnictwie – miesięcznie (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – rocznie (Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – półrocznie (Lipiec 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny -
  Wskaźniki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – miesięcznie (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Sierpień 2019, Lipiec 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen skupu produktów rolnych – rocznie (Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen skupu produktów rolnych – półrocznie (Wrzesień 2019, Maj 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen skupu produktów rolnych – miesięcznie (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).