Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.03
2. Temat badania
Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianach cen producentów w przemyśle, leśnictwie i rybactwie według kategorii cen bazowych (bez VAT i akcyzy) i cen producenta (bez VAT). Wskaźniki cen wykorzystywane są do przeliczania wartości produkcji sprzedanej i innych kategorii ekonomicznych wyrażonych w cenach bieżących na ceny stałe i obliczania dynamiki wolumenu produkcji wyrobów i usług, do wyceny nakładów i produkcji w systemie rachunków narodowych według zasad ESA. Wyniki obserwacji cen w leśnictwie wykorzystywane są do obliczania średniej ceny 1m3 drewna służącej do ustalania podatku leśnego.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych,
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B górnictwo i wydobywanie, C przetwórstwo przemysłowe, D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, do działu 02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna, 03 rybactwo.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów wyrobów. Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Produkcja sprzedana przemysłu, dynamika produkcji sprzedanej w cenach stałych, szacunkowy wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji przemysłowej (według kategorii cen producenta), w przekrojach: kraj, PKWiU.
Miesięczne i narastające wskaźniki cen: maszyn i urządzeń inwestycyjnych produkcji krajowej, w przekrojach: kraj.
Średni poziom ceny 1m3 drewna za trzy kwartały roku badanego, w przekrojach: kraj.
Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu wg kategorii cen bazowych, w przekrojach: sekcje PKD (B, C, D, E) grupy i działy, kraj i województwa; rynek krajowy i niekrajowy, sekcje PKD (B, C, D, E,) i działy, kraj.
Miesięczne wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu na rynku krajowym, w przekrojach: kraj, klasy PKD w zakresie działów 10 i 11.
Kwartalne i średnioroczne wskaźniki cen maszyn, urządzeń, środków transportu, w przekrojach: kraj, wybrane grupy rodzajowe środków trwałych.
Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu dla głównych grup przemysłu, w przekrojach: kraj, rynek krajowy i niekrajowy.
Miesięczne i narastające wskaźniki cen w leśnictwie, w przekrojach: kraj, PKD sekcja A dział 02.
Miesięczne i narastające wskaźniki cen w rybactwie, w przekrojach: kraj, PKD sekcja A dział 03.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku (Październik 2019).
Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Nakłady i wyniki przemysłu 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Informacje sygnalne
 • Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2019 r. (Styczeń 2019, Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Short-term business statistics - Industry-Producer prices in industry (PPI) (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu - miesięcznie (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Wskaźniki cen - Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).