Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.06
2. Temat badania
Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ruchu cen robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach. Badanie obejmuje około 120 rodzajów robót dotyczących 14 obiektów drogowych oraz około 180 rodzajów robót dotyczących 17 obiektów mostowych. Opis robót oparto na Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), opracowanej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Badanie wykorzystuje się m.in. do waloryzacji cen przyjętych na etapie zawierania umów inwestycyjnych na realizację budowy dróg krajowych, autostrad, mostów, wiaduktów i przejść granicznych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, specjalizujące się w budownictwie drogowym i mostowym, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów robót budowlanych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miesięczne wskaźniki cen: robót i grup robót reprezentatywnych dla budownictwa drogowego według SST; robót i grup robót reprezentatywnych dla budownictwa mostowego według SST; obiektów - reprezentantów dróg publicznych; obiektów - reprezentantów mostów, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych w 2019 r. (Styczeń 2019, Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej - miesięcznie (Kwiecień 2019, Marzec 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Luty 2020, Styczeń 2020).