Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.08
2. Temat badania
Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o kształtowaniu się poziomów i dynamiki cen płaconych przez odbiorców na rynku detalicznym za nabywane towary i usługi przeznaczone na cele produkcyjne i inwestycyjne związane z rolnictwem, jak również o wzajemnych relacjach pomiędzy nimi. Badanie prowadzone jest na potrzeby przeliczania na ceny stałe obrotów i nakładów produkcyjnych ponoszonych w rolnictwie, obliczania relacji cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych oraz relacji wskaźników cen produktów sprzedawanych do wskaźników cen towarów i usług zakupywanych przez rolników indywidualnych, jak również w celu porównań międzynarodowych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące wytypowane punkty sprzedaży detalicznej i jednostki świadczące usługi w wybranych rejonach badania cen.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny detaliczne. Informacje o produktach. Bilanse krajowe materiałów, dostawy materiałów na zaopatrzenie kraju w ujęciu ilościowym. Zużycie materiałów na wszystkie cele: produkcyjno-eksploatacyjne, budowlano-montażowe i inne (np. na cele socjalne), w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zapas materiałów w ujęciu ilościowym. Zestawienie produkcji, importu i eksportu wybranych maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Dostawy nawozów mineralnych, wapniowych, pasz dla zwierząt gospodarskich w jednostkach naturalnych i wartościowo. Sprzedaż środków ochrony roślin w podziale na główne grupy, kategorie produktów i klasy chemiczne w masie towarowej i w substancji czynnej. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.44.05 Gospodarowanie materiałami,
1.45.13 Środki produkcji w rolnictwie,
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług, w przekrojach: kraj i województwa.
Wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
  • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020),
  • Rolnictwo w 2019 r. (Czerwiec 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Ceny detaliczne - średnie ceny detaliczne - dane roczne (Maj 2020).