Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.09
2. Temat badania
Badanie cen towarów i usług związanych z nabywaniem mieszkań i domów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji do realizacji potrzeb krajowych, jak również zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie obliczania i publikowania wskaźników cen mieszkań i domów nabywanych przez gospodarstwa domowe na rynku pierwotnym lub wtórnym, a także zmian cen opłat związanych z zamieszkiwaniem (np. remonty generalne, przebudowy, ubezpieczenia). Badanie prowadzone jest również na potrzeby analiz wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na lokale mieszkalne w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz w celu oceny presji i zjawisk inflacyjnych zachodzących w gospodarce narodowej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/792 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (Tekst mający znaczenie dla EOG),
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 33 z 02.02.2013, str. 14).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • organizacje międzynarodowe,
  • odbiorcy indywidualni,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej ustalające ceny jednolite na terenie kraju lub jego części, podmioty zajmujące się prowadzeniem rejestrów cen i wartości nieruchomości przy wykorzystaniu aktów notarialnych, podmioty prowadzące wytypowane punkty sprzedaży detalicznej i jednostki świadczące usługi w wybranych rejonach badania cen.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny detaliczne. Informacje o produktach. Kwartalne wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Miesięczne wskaźniki cen: produkcji budowlano-montażowej w układzie krajowym, w dezagregacji: grupa, dział i sekcja PKD; robót oraz rodzajów robót budowlano-montażowych według Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), Katalogów Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR); grup robót budowlano-montażowych według KNR, KNNR; obiektów budowlanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług. Nakłady na środki trwałe.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.64.19 Badanie cen nieruchomości mieszkalnych,
1.64.05 Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych,
1.66.02 Nakłady na środki trwałe.
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów na własne potrzeby mieszkaniowe (OOH), w przekrojach: kraj według klasyfikacji OOH.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020).