Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.10
2. Temat badania
Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu towarami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach cen transakcyjnych i wskaźnikach cen (unit value) oraz wskaźnikach terms of trade w polskim handlu zagranicznym.
Wskaźniki średnich cen w okresach narastających w stosunku do średnich cen roku ubiegłego stanowią podstawę do obliczania:
– obrotów handlu zagranicznego w cenach stałych,
– wskaźników wolumenu obrotów handlu zagranicznego.
Wskaźniki terms of trade opracowuje się jako relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Wybrane pozycje towarowe w eksporcie (około 2,5 tys.) i w imporcie (około 3,5 tys.), rejestrowane w statystyce handlu zagranicznego, sklasyfikowane według Nomenklatury Scalonej (CN).

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki unit value w międzynarodowym handlu towarami, w przekrojach: sekcje i działy SITC; sekcje i działy CN; sekcje PKWiU; główne kategorie ekonomiczne BEC; grupy krajów: kraje rozwinięte (w tym Unia Europejska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej), kraje rozwijające się.
Miesięczne wskaźniki unit value, w przekrojach: grupy krajów, sekcje SITC.
Poziomy średnich cen wybranych towarów, których udział w handlu międzynarodowym jest dominujący.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2020 (Październik 2020),
 • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym według sekcji SITC - miesięcznie narastająco (Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020).