Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.12
2. Temat badania
Wskaźniki inflacji bazowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do oceny tendencji i skali trwałych zmian cen występujących w gospodarce polskiej, a także oceny wpływu na poziom cen czynników o charakterze sezonowym oraz wahań powstałych na skutek przejściowych szoków podażowych. Badanie umożliwia obliczanie wskaźników inflacji bazowej.
Wskaźniki inflacji bazowej oraz wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) umożliwiają prowadzenie pogłębionych analiz i badań nad kształtowaniem się procesów inflacyjnych w polskiej gospodarce oraz prognozowanie tendencji inflacyjnych, co służy realizacji podstawowego celu działalności banku centralnego, jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • inny użytkownik,
  • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Punkty sprzedaży detalicznej, jednostki usługowe i gastronomiczne w wybranych rejonach na terenie kraju, w których prowadzone są badania cen konsumpcyjnych.

7. Zakres przedmiotowy

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych (około 1500). Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych bez zmian w zakresie podatków pośrednich (HICP-CT). Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki inflacji bazowej: inflacja po wyłączeniu cen administrowanych, inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii, 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni=100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Wskaźniki inflacji bazowej 2019 (Styczeń 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019).