Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.14
2. Temat badania
Ceny i inflacja a polityka pieniężna NBP
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o kształtowaniu się procesów inflacyjnych w polskiej gospodarce oraz prognozowanie tendencji inflacyjnych, co służy realizacji podstawowego celu działalności banku centralnego, jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Dane z badania wykorzystywane są do sporządzania szczegółowych analiz, badań i prognoz na potrzeby prowadzenia polityki pieniężnej przez organy Narodowego Banku Polskiego – Zarząd i Radę Polityki Pieniężnej. Publikacja wyników analiz i badań w oficjalnych dokumentach organów NBP.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • NBP,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług.

7. Zakres przedmiotowy

Analiza i charakterystyka procesów cenotwórczych. Szacunki parametrów sztywności cen.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.64.15 Badanie indeksów cen eksportu i importu,
1.64.16 Badanie cen producentów usług.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Analiza i charakterystyka procesów cenotwórczych. Szacunki parametrów sztywności cen, w przekrojach: klasyfikacja COICOP (Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego wg Celu).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Raport o inflacji Publikacja innych opracowań NBP na stronie internetowej (Marzec 2019, Lipiec 2019, Listopad 2019).