Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.03
2. Temat badania
Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości; Prokurator Krajowy; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przestępstwach stwierdzonych, wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw, o osobach pełnoletnich i nieletnich popełniających czyny zabronione oraz o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Sprawne Państwo 2020,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne.

6. Zakres podmiotowy

Przestępstwa stwierdzone, wymiar sprawiedliwości. Prawomocnie skazani.

7. Zakres przedmiotowy

Przestępstwa stwierdzone. Działalność prokuratury. Sądownictwo. Prawomocnie osądzeni. Nieletni i małoletni. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Więziennictwo. Komornicy. Notariat. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Przestępstwa stwierdzone przez prokuraturę w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w przekrojach: kraj.
Sposób zakończenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa stwierdzonych przez Policję i prokuraturę, w przekrojach: kraj.
Postępowania przygotowawcze (wszczęte i zakończone) w sprawach o przestępstwa prowadzone przez: Straż Graniczną, organy Inspekcji Handlowej, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, Straż Leśną Lasów Państwowych, Państwową Straż Łowiecką, organy parków narodowych, w przekrojach: kraj.
Postępowania (wszczęte i zakończone) w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w przekrojach: kraj.
Działalność prokuratur (sprawy załatwione i do załatwienia), w przekrojach: jednostki organizacyjne prokuratury; rodzaje spraw.
Wynagrodzenia w prokuraturze i sądownictwie powszechnym, w przekrojach: zajmowane stanowisko.
Zatrudnieni w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych, prokuraturze, Służbie Więziennej, w przekrojach: kraj, zajmowane stanowisko.
Adopcje małoletnich, w przekrojach: kraj, wiek.
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, w przekrojach: kraj.
Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Liczba szkół i uczniów w placówkach dla nieletnich, w przekrojach: rodzaj placówki; typ szkoły.
Liczba placówek dla nieletnich, w przekrojach: rodzaj placówki.
Biblioteki w zakładach karnych, w przekrojach: kraj.
Liczba szkół i uczniów w zakładach karnych, w przekrojach: typ szkoły.
Ochrona zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przekrojach: kraj.
Liczba zakładów karnych i aresztów śledczych, w przekrojach: kraj.
Liczba adwokatów, aplikantów i zespołów adwokackich, w przekrojach: kraj.
Działalność notariuszy, w przekrojach: rodzaje aktów notarialnych.
Sprawy załatwione przez komorników, w przekrojach: rodzaje spraw.
Zatrudnieni w Policji, w przekrojach: rodzaj wykonywanej służby i korpusu; kraj, województwo.
Powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w przekrojach: rodzaj sądu.
Sprawy załatwione w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wojewódzkich sądach administracyjnych, w przekrojach: rodzaje spraw.
Sprawy do rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym, w przekrojach: rodzaje spraw.
Krajowy Rejestr Sądowy, w przekrojach: sądy rejestrowe.
Sprawy rodzinne, w przekrojach: okręgi sądowe.
Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach karnych i o wykroczenia, w przekrojach: kraj.
Sprawy załatwione i do załatwienia w sądownictwie powszechnym, w przekrojach: rodzaj sądu; rodzaje spraw.
Jednostki sądownictwa powszechnego, w przekrojach: kraj.
Tymczasowo aresztowani i odbywający kary, w przekrojach: kraj.
Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary, w przekrojach: kraj, województwa.
Małoletni przysposobieni na podstawie orzeczenia sądu, w przekrojach: kraj, wiek.
Nieletni, w przekrojach: rodzaje przestępstw, płeć; rodzaje orzeczonych środków wychowawczych, poprawczych i kar; kraj, wiek, płeć.
Małoletni pod nadzorem sądów, w przekrojach: kraj.
Skazani warunkowo przedterminowo zwolnieni z odbywania kary pozbawienia wolności, w przekrojach: kraj.
Dorośli prawomocnie skazani, w przekrojach: kraj; wymiar kary; jednostka orzecznictwa; wymiar kary pozbawienia wolności; płeć; wiek.
Dorośli prawomocnie skazani, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj przestępstw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości - Przestępstwa stwierdzone przez Policję (Lipiec 2020),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne (Lipiec 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Unicef - Justice for children (Październik 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Regions and Cities (Regional Social and Environmental indicators, Safety in regions) (Wrzesień 2020).