Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.18
2. Temat badania
Stopień sztywności cen w gospodarce polskiej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji i pogłębienie wiedzy na temat procesu stanowienia cen oraz pełniejsze zrozumienie relacji między oczekiwaniami inflacyjnymi a decyzją o zmianie ceny. Badanie pozwoli też na lepsze poznanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i jej oddziaływania na gospodarkę polską. Badanie umożliwi aktualizację szacunków parametrów sztywności cen niezbędnych do użytkowania na potrzeby prowadzenia polityki pieniężnej modeli makroekonomicznych opartych na koncepcji dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Wyniki badania będą wykorzystywane głównie w NBP na potrzeby prowadzonej polityki pieniężnej. Będą także mogły służyć badaniom ekonomicznym w obszarze mechanizmów cenotwórczych oraz roli polityki pieniężnej w cyklu koniunkturalnym. Mogą one też być pomocne w badaniach nad mechanizmem transmisji monetarnej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • NBP,
  • inny użytkownik,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Ceny: detaliczne, na targowiskach, skupu, producentów, zbadane w wytypowanych punktachy sprzedaży detalicznej, jednostkach usługowych i gastronomicznych w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju, z budżetów gospodarstw domowych, z wybranych przedsiębiorstw produkujących wyroby i usługi, od podmiotów dokonujących importu i eksportu.

7. Zakres przedmiotowy

Analiza i charakterystyka procesów cenotwórczych. Szacunki parametrów sztywności cen.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,
1.64.15 Badanie indeksów cen eksportu i importu.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Analiza i charakterystyka procesów cenotwórczych. Szacunki parametrów sztywności cen, w przekrojach: klasyfikacja COICOP (Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego wg Celu).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • NBP Working Papers - publikacja wyników badań nt. sztywności cen w gospodarce polskiej (Grudzień 2019),
  • Materiały i Studia - publikacja wyników badań nt. sztywności cen w gospodarce polskiej (Grudzień 2019),
  • Bank i Kredyt/Bank & Credit - publikacja wyników badań NBP nt. sztywności cen w gospodarce polskiej (Grudzień 2019).