Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.11
2. Temat badania
Budżety jednostek samorządu terytorialnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • NBP,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz samorządowe zakłady budżetowe.

7. Zakres przedmiotowy

Rozchody - klasyfikacja budżetowa. Przychody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa. Dochody - klasyfikacja budżetowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST, w przekrojach: gminy, powiaty, miasta na prawach powiatów, województwa, rodzaje dochodów i wydatków i działy klasyfikacji budżetowej.
Dane dotyczące przychodów oraz rozchodów budżetów JST, w przekrojach: gminy, powiaty, miasta na prawach powiatów, województwa, rodzaje przychodów oraz rozchodów i działy klasyfikacji budżetowej.
Wskaźnik wydatków budżetów JST na 1 mieszkańca, w przekrojach: województwa.
Wyniki budżetów JST, w przekrojach: według gmin, powiatów, miast na prawach powiatów i województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019 (Listopad 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Kultura w 2019 r. (Wrzesień 2020),
 • Regiony Polski 2020 (Sierpień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 r. (Wrzesień 2020),
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r. (Grudzień 2020),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2019 r. (Październik 2020),
 • Turystyka w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2019 (Październik 2020),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Finanse publiczne - Dane dotyczące dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w układzie gmin, powiatów, miast na prawach powiatów i województw (Lipiec 2020).