Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.14
2. Temat badania
Dochody podatkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji do OECD na temat sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii OECD. Badaniu podlegają dochody budżetu państwa, budżetów samorządowych z tytułu podatków oraz dochody systemu ubezpieczeń społecznych z tytułu uzyskanych składek. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowań statystycznych i publikacji o charakterze porównawczym zawierających dane z krajów członkowskich OECD.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określonego zgodnie z definicją Systemu Rachunków Narodowych SNA 1993 (SNA 2008) i ESA.

7. Zakres przedmiotowy

Dochody budżetu państwa. Dochody budżetów samorządów z tytułu podatków. Dochody systemu ubezpieczeń społecznych z tytułu uzyskanych składek.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

System informacyjny Ministerstwa Finansów.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dochody podatkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz podsektorów: instytucje rządowe, instytucje samorządowe, fundusze ubezpieczeń społecznych, w przekrojach: grupy i podgrupy klasyfikacji obowiązującej w OECD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Revenue Statistics . (Listopad 2020).