Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.18
2. Temat badania
Państwowe fundusze celowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej państwowych funduszy celowych, podstawowych źródłach ich przychodów oraz kosztów, dotacji z budżetu państwa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • NBP,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Państwowe fundusze celowe.

7. Zakres przedmiotowy

Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przychody i wydatki państwowych funduszy celowych, w przekrojach: ogółem i w poszczególnych funduszach.
Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego, w przekrojach: składki przypisane, dotacje z budżetu państwa i inne dochody.
Wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego, w przekrojach: emerytury i renty, zasiłki i inne świadczenia, naliczone składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników, inne wydatki.
Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w przekrojach: emerytury i renty, zasiłki i inne świadczenia, inne wydatki.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020).