Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.04
2. Temat badania
Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady dla nieletnich; areszty śledcze
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sposobach wykonywania orzeczeń i decyzji sądowych, o tymczasowo aresztowanych, warunkowo zwolnionych z zakładów karnych, nieletnich, wobec których wykonywane są środki wychowawcze i poprawcze, osobach pełnoletnich, wobec których wykonywane są dozory.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
  • administracja rządowa,
  • Sejm, Senat,
  • organizacje międzynarodowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Orzeczenia sądów. Osadzeni. Zakłady karne i areszty śledcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

7. Zakres przedmiotowy

Wykonywanie orzeczeń. Wykonywanie dozorów. Informacja o osobach skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, tymczasowo aresztowanych, ukaranych za wykroczenia. Nauczanie skazanych. Pacjenci w oddziałach szpitalnych i izbach chorych, hospitalizacje i dializy w szpitalach pozawięziennych. Zatrudnienie odbywających kary. Informacje o wychowankach w schronisku dla nieletnich. Kształcenie wychowanków w zakładzie. Kuratorska służba sądowa. Pomoc postpenitencjarna. Księgozbiory. Przychodnie. Szpitale. Zabiegi lecznicze.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Osadzenia i zwolnienia z zakładów karnych i aresztów śledczych, skreśleni z ewidencji, poprzednio karani, recydywiści, kary zastępcze, zatrudnienie odbywających kary, pomoc postpenitencjarna, samoagresje, zgony, ucieczki.
Skazani, osądzeni i ukarani, w przekrojach: płeć, wiek, rodzaje przestępstw i odbywanych wyroków.
Wykonywanie środków wychowawczych, poprawczych i resocjalizacyjnych, w przekrojach: kraj.
Wykonywanie orzeczeń przez sądy oraz informacje o kuratorskiej służbie sądowej, w przekrojach: kraj.
Księgozbiory, przychodnie, szpitale, zabiegi lecznicze w zakładach karnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar Sprawiedliwości (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020),
  • Baza Centralnego Zarządu Służby Więziennej - Służba Więzienna (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).