Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.20
2. Temat badania
Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości produkcji, tworzeniu i podziale dochodów oraz ich wykorzystaniu w formie spożycia w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, a także określeniu wartości zadłużenia/wierzytelności w tym sektorze zgodnie z zasadami ESA.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy

Operacje finansowe i inne zdarzenia ekonomiczne związane z dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami jednostek sektora. Operacje te są reklasyfikowane zgodnie z definicjami stosowanymi przez Unię Europejską. Dane prezentowane są według koncepcji memoriałowej. Oznacza to, że dane o dochodach i wydatkach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymane z materiałów źródłowych na bazie kasowej są przeliczane na ujęcia memoriałowe.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Dane o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - podstawowe kategorie lub grupy kategorii według Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych – ESA, w tym wydatki (m.in. zużycie pośrednie, koszty pracy, nakłady brutto na środki trwałe, transfery bieżące, podatki związane z produkcją), przychody (m.in. produkcja rynkowa i nierynkowa, dochody z własności, otrzymane dotacje, transfery bieżące, składki przypisane umownie na ubezpieczenia społeczne), w przekrojach: sektor ogółem, z tego podsektor instytucji rządowych, podsektor instytucji samorządowych, podsektor ubezpieczeń społecznych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - Government finance and EDP statistics (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020).