Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.22
2. Temat badania
Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o operacjach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności dotyczących należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji. Celem jest również utworzenie listy jednostek sektora finansów publicznych na podstawie wpływających sprawozdań Rb-Z.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora finansów publicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN w zakresie należności, zobowiązań, poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wartości operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych dotyczących stanu zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych, w przekrojach: przedmiotowym i podmiotowym.
Wartości uzupełniające operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych dotyczących stanu zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych, w przekrojach: przedmiotowym i podmiotowym.
Lista jednostek sektora finansów publicznych sporządzających sprawozdanie Rb-Z za IV kw..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla opracowywania kwartalnego państwowego długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz kwartalnych rachunków finansowych.