Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.29
2. Temat badania
Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wydatkach budżetu państwa w układzie funkcji i zadań w jednostkach budżetowych, wykorzystywanych do oceny kondycji finansowej jednostek budżetu państwa. Wyniki badania są wykorzystywane na:
- potrzeby opracowywania analiz porównawczych w perspektywie kilkuletniej wszystkich części budżetowych,
- potrzeby organów rządowych, samorządowych i innych instytucji.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1766, z późn. zm.).

6. Zakres podmiotowy

Jednostki/instytucje budżetowe, dysponenci części budżetowych.

7. Zakres przedmiotowy

Wydatki jednostek budżetowych w układzie zadaniowym.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym, opracowana przez Ministerstwo Finansów.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zbiorcze zestawienie roczne z wykonania wydatków budżetu państwa, w przekrojach: funkcje i zadania.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Raport roczny zawierający tablice wynikowe - wydatki według klasyfikacji zadaniowej: funkcje i zadania; realizacja ustawy budżetowej na dany rok - dane zagregowane za 2018r. (Czerwiec 2019).