Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.30
2. Temat badania
Wydatki/koszty jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej (wydatki/koszty w układzie zadaniowym) państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, agencji wykonawczych oraz instytucji gospodarki budżetowej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym .
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora finansów publicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Wydatki i koszty jednostek sektora finansów publicznych według klasyfikacji zadaniowej.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Informacja z wykonania wydatków/kosztów w układzie funkcji i zadań, opracowana przez Ministerstwo Finansów.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zagregowane dane dotyczące wydatków/kosztów państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej w zakresie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, w przekrojach: klasyfikacji zadaniowej .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Raport roczny wydatków/kosztów jednostek sektora finansów publicznych według klasyfikacji zadaniowej z danymi za 2018 r. (Czerwiec 2019).