Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.66 Rzeczowy majątek trwały i inwestycje

1. Symbol
1.66.02
2. Temat badania
Nakłady na środki trwałe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o nakładach na środki trwałe, ich dynamice oraz strukturze w skali gospodarki narodowej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Nakłady na środki trwałe według struktury rodzajowej środków trwałych z wyodrębnieniem środków pochodzących z importu, nakłady ponoszone na używane środki trwałe, koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe, nakłady na wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (nowo rozpoczęte) – ilość i wartość kosztorysowa, źródła finansowania nakładów, wydatki na długoterminowe aktywa finansowe.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Dane pozyskiwane w ramach PBSSP w 2018 r., z zestawów SOF-1, SOF-3, SOF-4s i SOF-4p.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nakłady na środki trwałe, w przekrojach: kraj - sektory (publiczny, prywatny), formy własności, sekcje, działy PKD i grupy rodzajowe środków trwałych; makroregiony, województwa, sektory (publiczny, prywatny), sekcje PKD.
Wskaźniki dynamiki nakładów na środki trwałe (liczone z cen stałych) w stosunku do roku poprzedniego (=100), w przekrojach: sekcje, działy PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 r. (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Ochrona środowiska 2020 (Listopad 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Inwestycje i środki trwałe - Rzeczowy majątek trwały (Grudzień 2020).