Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.01
2. Temat badania
Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności ekonomicznej jednostek gospodarki narodowej (łącznie z gospodarką ukrytą). Badanie to dostarcza wysokiej jakości danych makroekonomicznych dla szerokiego grona odbiorców. Służą one do podejmowania decyzji i prac analitycznych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej,
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • NBP,
 • Sejm, Senat,
 • ambasady polskie,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • ambasady zagraniczne,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o transakcjach: produkcji globalnej, zużyciu pośrednim, wartości dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach związanych z zatrudnieniem, podatkach związanych z produkcją, nadwyżce operacyjnej, dochodach pierwotnych, dochodach z tytułu własności, podatkach od dochodów i majątku, świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, dochodach do dyspozycji brutto, spożyciu, oszczędnościach, obrotach bieżących z zagranicą, transferach kapitałowych, akumulacji brutto oraz wierzytelnościach netto/zadłużeniu netto ogółem dla gospodarki narodowej, według sektorów i podsektorów instytucjonalnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse,
1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa,
1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi,
1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.49.05 Obrót i działalność gastronomiczna,
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,
1.25.11 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej,
1.24.03 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe,
1.04.08 Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe,
1.62.04 Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji,
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.28.10 Badanie finansów instytucji kultury,
1.62.09 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych,
1.04.06 Partie polityczne,
1.29.16 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia,
1.04.01 Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe,
1.65.20 Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych,
1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej,
1.62.13 Działalność przedsiębiorstw leasingowych,
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
1.66.02 Nakłady na środki trwałe,
1.67.03 Rachunki kwartalne,
1.67.04 Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych,
1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych,
1.45.05 Powierzchnia zasiewów,
1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty,
1.80.02 System Jednostek do Badań Społecznych - operaty.
1.65.19 Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Rachunek produkcji oraz rachunek tworzenia dochodów, w przekrojach: sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Roczne rachunki narodowe obejmujące rachunek produktów (w tym produkt krajowy brutto, produkcja globalna, podatki od produktów pomniejszone o dotacje od produktów, zużycie pośrednie, akumulacja brutto, import towarów i usług, eksport towarów i usług), rachunki: produkcji, tworzenia dochodów, podziału pierwotnego dochodów, podziału wtórnego dochodów, wykorzystania dochodów i rachunek kapitałowy, w przekrojach: sektory i podsektory instytucjonalne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013-2018 (Kwiecień 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równego średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji (Maj 2019).
Publikacje GUS
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w 2014-2017 (Lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020).
Informacje sygnalne
 • Skorygowany szacunek PKB za 2018 rok (Październik 2019),
 • Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (Marzec 2021).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania (Kwiecień 2019, Październik 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony produkcji (Kwiecień 2019, Październik 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony dochodów (Kwiecień 2019, Październik 2019),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Rachunki narodowe (Kwiecień 2019, Październik 2019),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Rachunki narodowe (Kwiecień 2019, Październik 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - National Accounts (Kwiecień 2019, Październik 2019).