Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.05
2. Temat badania
Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości; Prokurator Krajowy

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu, a także o stanowiskach, funkcjach oraz składnikach wynagrodzenia pracowników ww. jednostek.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • organizacje międzynarodowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Jednostki organizacyjne służby więziennej, sądy powszechne, powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, instytuty naukowe resortu sprawiedliwości, zakłady dla nieletnich.

7. Zakres przedmiotowy

Zatrudnienie i wynagrodzenie. Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni. Pracownicy delegowani. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy. Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego. Absencja funkcjonariuszy. Szkolenie funkcjonariuszy. Funkcjonariusze przeniesieni. Stopnie funkcjonariuszy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Stanowiska, funkcje, składniki wynagrodzenia, w przekrojach: jednostki organizacyjne i okręgi wojewódzkie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar Sprawiedliwości (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020),
  • Baza Prokuratury Krajowej - Działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych (Marzec 2020),
  • Baza Centralnego Zarządu Służby Więziennej - Służba Więzienna (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).