Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.04
2. Temat badania
Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat udziału wartości dodanej sektora gospodarstw domowych w tworzeniu produktu krajowego brutto w gospodarce narodowej oraz dostarczenie informacji na temat nadwyżki operacyjnej brutto, dochodu pierwotnego, dochodu do dyspozycji.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Nominalne i realne dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych oraz kategorie kreujące te dochody, tj. dochody pierwotne (m.in. nadwyżka operacyjna/dochód mieszany, wynagrodzenia i inne koszty związane z zatrudnieniem, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, dochody z własności) oraz ich rozdysponowanie na spożycie indywidualne i oszczędności.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi,
1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych,
1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa,
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,
1.24.03 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe,
1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej,
1.67.01 Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych.
1.65.19 Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nadwyżka operacyjna brutto (dochód mieszany), dochody pierwotne brutto, dochody do dyspozycji brutto - grupowanie według podsektorów w sektorze gospodarstw domowych przy przyjętym kryterium grupowania, tj. przeważającego źródła utrzymania grup społeczno-ekonomicznych, w przekrojach: sześciu podsektorów instytucjonalnych: pracodawcy i pracujący na własny rachunek w rolnictwie i poza rolnictwem, pracownicy najemni, emeryci, inne niezarobkowe, pozostali .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w 2014-2017 (Lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony produkcji (Kwiecień 2019, Październik 2019).