Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.05
2. Temat badania
Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie wydatków poniesionych przez ludność na zakup produktów przeznaczonych na konsumpcję, ich dynamice i strukturze oraz określenie rozmiarów części wypracowanych przez gospodarstwa domowe dochodów do dyspozycji brutto przeznaczanych przez te gospodarstwa na spożycie i oszczędności, ich wpływ na gospodarkę narodową, w szczególności na sytuację ekonomiczno-bytową społeczeństwa.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • NBP,
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Przedmiotem badania jest spożycie indywidualne produktów konsumpcyjnych w sektorze gospodarstw domowych stanowiące element spożycia skorygowanego, w podziale na grupy asortymentowe towarów i usług oraz według stopnia ich trwałości według klasyfikacji E-COICOP.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa,
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.67.15 Rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych.
1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych,
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,
1.30.17 Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej,
1.30.18 Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych według trwałości wyrobów konsumpcyjnych, w przekrojach: według trwałości (dobra trwałe, nietrwałe, półtrwałe) i usług.
Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych, w przekrojach: COICOP.
Spożycie indywidualne skorygowane uwzględniające spożycie w sektorze instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych i spożycie indywidualne w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, w przekrojach: COICOP.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w 2014-2017 (Lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - National Accounts (Wrzesień 2018),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania (Kwiecień 2019, Październik 2019).