Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.06
2. Temat badania
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki narodowej, o współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału produktu krajowego brutto dla prowadzenia analiz ekonomicznych dotyczących gospodarki narodowej, weryfikacji rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych oraz dla innych opracowań statystycznych, m.in. rachunków satelitarnych, obliczeń średnioważonej stawki podatku od towarów i usług.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • NBP.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych na potrzeby poprawy jakości zestawienia tablic podaży i wykorzystania wyrobów i usług.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie przez sektor gospodarstw domowych, sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości oraz eksport według jednorodnych grup wyrobów i usług. Kryterium grupowania będzie rodzaj produktu (np. energia elektryczna, rudy żelaza, siarka, wyroby tytoniowe, ziemniaki, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS:
B-01, B-02 (pozyskanych w badaniu 1.47.01), C-01 (pozyskanych w badaniu 1.64.03), C-01b (pozyskanych w badaniu 1.64.05), DNU-K, DNU-R (pozyskanych w badaniu 1.51.09), F-01/I-01 (pozyskanych w badaniu 1.61.01), F-01/s (pozyskanych w badaniu 1.27.05), F-02/dk (pozyskanych w badaniu 1.28.10), F-03 (pozyskanych w badaniu 1.66.01), H-01a, H-01/k, H-01s (pozyskanych w badaniu 1.49.02), H-01g (pozyskanych w badaniu 1.49.05), P-01, P-02 (pozyskanych w badaniu 1.46.04), PNT-01, PNT-01/a, PNT-01/s (pozyskanych w badaniu 1.43.01), R-05Sz (pozyskanych w badaniu 1.45.03), R-06 (pozyskanych w badaniu 1.45.05), R-08 (pozyskanych w badaniu 1.45.08), R-ZW-B, (pozyskanych w badaniu 1.45.09), R-ZW-S, (pozyskanych w badaniu 1.45.10), R-10S (pozyskanych w badaniu 1.45.12), SOF-1, SOF-4 (pozyskanych w badaniu 1.04.01), SOF-3 (pozyskanych w badaniu 1.04.06), SP, SP-3 (pozyskanych w badaniu 1.61.05), T-02 (pozyskanych w badaniu 1.48.11), Z-06 (pozyskanych w badaniu 1.23.02) – z PBSSP 2016,
G-05 (pozyskanych w badaniu 1.44.15) – z PBSSP 2015,
SOF-2F (pozyskanych w badaniu 1.04.08) z PBSSP 2014.

Wykorzystanie:
– wyników badania 1.67.01 Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych z PBSSP 2018,
– wyników badania 1.45.25 Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wyników badania 1.64.04 Krajowe średnie ceny producentów wyrobów spożywczych), wyników badania 1.64.06 Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych, wyników badania 1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych, wyników badania 1.64.08 Badanie cen towarów i usług niekonsumpcyjnych, wyników badania 1.64.15 Badanie indeksów cen eksportu i importu, wyników badania 1.64.16 Badanie cen producentów usług – z PBSSP 2016,
– danych ze sprawozdania MZ-03 (pozyskanych w badaniu 1.29.16) – z PBSSP 2016.

Wykorzystanie danych:
– Ministerstwa Rozwoju (system informatyczny KSI SIMIK 07-13), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system finansowo księgowy), Narodowego Banku Polskiego (System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą – PEGAZ), dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.67.01) – z PBSSP 2018,
– Ministerstwa Finansów – system informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony na podstawie sprawozdań Rb), Ministerstwa Obrony Narodowej (system ewidencji księgowej KRAB, – dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.65.19), Komisji Nadzoru Finansowego (system informacyjny zawierający dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich), Narodowego Banku Polskiego (System Gospodarki Własnej (SGW)) – dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.67.01) – z PBSSP 2017,
– Ministerstwa Finansów (System Obsługi Deklaracji CELINA; System Kontroli Eksportu ECS; system zbierający dane w zakresie pozwoleń SASP), Ministerstwa Energii (bazy danych dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem), Izby Morskiej (rejestr okrętowy), Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (system informacyjny dotyczący zakupu/sprzedaży ryb), Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Rejestr cywilnych statków powietrznych (RCSP)) – dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.51.01), Ministerstwa Finansów (system INTRASTAT), Ministerstwa Energii (bazy danych dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem), Izby Morskiej (rejestr okrętowy), Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (system informacyjny dotyczący zakupu/sprzedaży ryb), Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Rejestr cywilnych statków powietrznych (RCSP)) – dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.51.07), Ministerstwa Finansów – (baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług (VAT); Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem - ZEFIR2 (pozyskane w badaniu 1.61.01)), Ministerstwa Finansów (System Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT); System Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (pozyskane w badaniu 1.80.01)) – z PBSSP 2016.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja globalna, w przekrojach: działy PKD w podziale na działy PKWiU.
Import, marża handlowa i transportowa, podatki od produktów pomniejszone o dotacje dla produktów, w przekrojach: działy PKWiU.
Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne i produkcja globalna nierynkowa, w przekrojach: działy PKD.
Zużycie pośrednie, w przekrojach: działy PKD w podziale na działy PKWiU.
Spożycie przez gospodarstwa domowe, spożycie przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, spożycie przez instytucje rządowe i samorządowe, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości i eksport, w przekrojach: działy PKWiU.
Koszty związane z zatrudnieniem, pozostałe podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją, amortyzacja środków trwałych, nadwyżka operacyjna netto, nadwyżka operacyjna brutto, wartość dodana brutto, w przekrojach: działy PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2016 r. (Marzec 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Supply, use and input-output tables; zasilana co rok - National Accounts (Grudzień 2019).