Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.07
2. Temat badania
Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekrojach regionalnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Umowa Partnerstwa,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej,
 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej,
 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej,
 • Strategia Rozwoju Polski Południowej,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów dla pięciu krajowych sektorów instytucjonalnych według rodzajów działalności. Rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego: SP (dane o przedsiębiorstwie i jednostkach lokalnych), SP-3, F-02/dk, F-01/I-01, F-01/o, F-01/s, F-03, SG-01, TFI, Z-06, Z-12, Z-14, H-01w, C-01, C-02-2, R-10S, R-CT, R-CzBR, R-ZW-B, R-ZW-S, P-01, PNT-01, PNT-01/a, PNT-01/s, SFU-OZ (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2018, Lp.: 172, 173, 53, 50, 51, 52, 54, 164, 191, 212, 214, 456, 71, 27, 30, 142, 143, 144, 153, 155, 113, 119, 120, 121, 160);
Dane ze sprawozdania G-05 (pozyskane w badaniu 1.44.15, opisanym w Pbssp 2015);
Dane wynikowe i dodatkowe opracowania z badań opisanych w Pbssp 2018 – dane dotyczące przychodów i kosztów fundacji, stowarzyszeń, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz liczby jednostek w przekroju regionów (z badania 1.04.01); dane dotyczące zasobu i amortyzacji nakładów na prace badawczo-rozwojowe dla sektora instytucji rządowych i samorządowych w przekroju regionów (z badania 1.43.01); dane dotyczące produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w przekroju regionów (z badania 1.45.18); dane o produkcji globalnej, zużyciu pośrednim i wynagrodzeniach dla podmiotów małych i średnich (uwzględniające szacunek szarej gospodarki, z badania 1.67.08); wskaźniki cen bazowych producentów wyrobów, robót i usług (metoda podmiotowa), wskaźniki cen producentów wyrobów przemysłowych (metoda przedmiotowa), wskaźnik cen skupu produktów rolnych, wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej, wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (z badań: 1.64.03, 1.64.05, 1.64.16, 1.64.01, 1.64.08, 1.64.07);
Zestawy danych z systemów informacyjnych (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2018): Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Płatników Składek – dane dotyczące płatników składek i ubezpieczonych (Lp. 1006), Centralny Rejestr Ubezpieczonych – dane dotyczące ubezpieczonych (Lp. 1008); Ministerstwa Finansów – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych – dane dotyczące przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu/straty, podatku należnego dla osób prawnych (Lp. 527); Komisji Nadzoru Finansowego – System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym – dane dotyczące rachunku zysków i strat OFE i PTE (Lp. 807), Elektroniczny system teleinformatyczny – dane dotyczące rachunku zysków i strat Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (Lp. 802); Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – System informacyjny dotyczący opłat abonamentowych – dane dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego (Lp. 839); Narodowego Banku Polskiego – dane dotyczące liczby placówek bankowych (wraz z centralami, pozyskane w badaniu 1.62.02).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkt krajowy brutto, w przekrojach: makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2) i podregiony (NUTS 3).
Produkcja globalna, zużycie pośrednie, nadwyżka operacyjna brutto, nominalne dochody pierwotne i dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, dynamika realnego wzrostu produktu krajowego brutto, w przekrojach: makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2).
Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, w przekrojach: regiony (NUTS 2).
Wartość dodana brutto, w przekrojach: sekcje PKD i sektory instytucjonalne w układzie makroregionów (NUTS 1) i regionów (NUTS 2); grupy sekcji PKD (A; B-E, w tym C; F; G-J; K-L, M-T) w układzie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3).
Koszty związane z zatrudnieniem, w przekrojach: sekcje PKD w układzie makroregionów (NUTS 1) i regionów (NUTS 2).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 (Październik 2019).
Publikacje GUS
 • Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w latach 2015-2017 (Grudzień 2019).
Informacje sygnalne
 • Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 r. (Grudzień 2019),
 • Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2017 r. (Wrzesień 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Produkt krajowy brutto (Listopad 2019, Styczeń 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Wartość dodana brutto (Listopad 2019, Styczeń 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Produkcja globalna (Listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Zużycie pośrednie (Listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Koszty związane z zatrudnieniem (Listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Nadwyżka operacyjna brutto (Listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Dochody w sektorze gospodarstw domowych (Listopad 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - General and regional statistics/Regional statistics by NUTS classification/Regional economic accounts (Grudzień 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - rachunki regionalne - produkt krajowy brutto (Grudzień 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - rachunki regionalne - wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych, sekcji i grup sekcji PKD (Grudzień 2019),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Rachunki narodowe (Listopad 2019).