Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.08
2. Temat badania
Badanie rozmiarów gospodarki nieobserwowanej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przychodach, wynagrodzeniach, dochodach, kosztach oraz produkcji globalnej, zużyciu pośrednim i wartości dodanej brutto w podmiotach o liczbie pracujących do 49 osób oraz o dochodach generowanych przez usługi prostytucji, rynek narkomanii i przemytu.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 310 z 30.11.1996, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 2, str. 3, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • decyzja Komisji z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 77 z 19.03.1994, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 272).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Ceny transakcji usług prostytucji, narkomanii i przemytu. Podmioty gospodarki narodowej sektora prywatnego: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, osoby prawne (z wyłączeniem spółdzielni) dla których przeważająca działalność jest inna niż sekcja K i O.

7. Zakres przedmiotowy

Gospodarka nieobserwowana. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów. Pracujący w miastach i na wsi. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wyniki opracowywane na potrzeby rachunków narodowych i regionalnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla rachunków narodowych i regionalnych.