Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.06
2. Temat badania
Działalność służb ratowniczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności służb ratowniczych, a także o faktach wymagających ich interwencji.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja rządowa,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.

6. Zakres podmiotowy

Administracja rządowa, jednostki organizacyjne państwowej straży pożarnej.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej. Tonięcia/utonięcia. Zamachy samobójcze. Ratownictwo wodne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące: liczby, rodzaju i wielkości zdarzeń (akcji ratowniczych), liczby ratowników i sprzętu biorącego udział w akcjach oraz liczby osób z pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach, a także czasu zdarzenia, czasu działań ratowniczych oraz liczby poszkodowanych w czasie zdarzeń, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, w przekrojach: kraj, województwa.
Zarejestrowane przez Policję zamachy samobójcze usiłowane i dokonane, w przekrojach: kraj, województwa, miasto/wieś, płeć i wiek.
Zarejestrowane przez Policję wypadki tonięcia oraz liczba osób uratowanych i osób, które utonęły, w przekrojach: kraj, województwa.
Dane z zakresu ratownictwa wodnego dotyczące: jednostek, zasobów kadrowych, działalności ratowniczej i szkoleniowej oraz źródeł finansowania, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości - Działalność służb ratowniczych (Lipiec 2020).