Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.70 Badania regionalne

1. Symbol
1.70.01
2. Temat badania
Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego oraz przeprowadzania analiz zróżnicowania regionalnego. Badaniu podlegają zjawiska w dziedzinie społecznej, gospodarczej i środowiskowej, w tym m.in.: organizacja państwa, wymiar sprawiedliwości, ludność, rynek pracy, dochody ludności, budżety gospodarstw domowych, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura, turystyka, sport, działalność badawczo rozwojowa i innowacyjna, społeczeństwo informacyjne, rolnictwo, leśnictwo, przemysł, budownictwo, transport, łączność, handel, ceny, finanse publiczne, inwestycje, środki trwałe, rachunki regionalne, zmiany strukturalne, warunki naturalne i ochrona środowiska.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Miasta, obszary wiejskie, jednostki podziału administracyjnego: województwa, powiaty, gminy, jednostki podziału statystycznego NUTS: makroregiony, regiony, podregiony.

7. Zakres przedmiotowy

Wyniki badań statystycznych statystyki publicznej dotyczące zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych w przekrojach terytorialnych.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych i wyników badań pozyskanych na podstawie Pbssp, w tym danych jednostkowych z administracyjnych systemów informacyjnych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Organizacja państwa, wymiar sprawiedliwości, ludność, rynek pracy, dochody ludności, budżety gospodarstw domowych, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura, turystyka, sport, działalność badawczo rozwojowa i innowacyjna, społeczeństwo informacyjne, rolnictwo, leśnictwo, przemysł, budownictwo, transport, łączność, handel, ceny, finanse publiczne, inwestycje, środki trwałe, rachunki regionalne, zmiany strukturalne, warunki naturalne i ochrona środowiska, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy i miejscowości statystyczne oraz makroregiony (NUTS-1), regiony (NUTS-2) i podregiony (NUTS-3) .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Regiony Polski 2020 (Sierpień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Wszystkie obszary tematyczne (Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Bank Danych Lokalnych - Wszystkie obszary tematyczne (Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020).