Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.70 Badania regionalne

1. Symbol
1.70.02
2. Temat badania
Statystyczny system informacyjny o miastach
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zmian zachodzących w polskich miastach. Prowadzenie prac metodologicznych mających na celu rozszerzenie zakresu informacyjnego oraz możliwości prezentacji danych dla obszarów wewnątrzmiejskich z wykorzystaniem danych administracyjnych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych pozwoli na wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych m.in. z systemu podatkowego w badaniu zróżnicowania wewnątrzmiejskiego dochodów ludności.

6. Zakres podmiotowy

Miasta, dla miast objętych projektem City Statistics (wcześniej Urban Audit) również miejskie obszary funkcjonalne (wcześniej szersze strefy miejskie) wyznaczone na podstawie wyników badania „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2006 r.” zgodnie z kryteriami Eurostatu.

7. Zakres przedmiotowy

Wyniki z badań statystycznych statystyki publicznej dotyczące zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych w miastach.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych i wyników badań pozyskanych na podstawie Pbssp, w tym danych jednostkowych z administracyjnych systemów informacyjnych: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, komend wojewódzkich Policji.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane statystyczne z zakresu, m.in.: demografii, rynku pracy, mieszkalnictwa, infrastruktury społecznej i komunalnej, edukacji, środowiska, kultury i turystyki, w przekrojach: miasta według województw i grup wielkościowych oraz miasta i miejskie obszary funkcjonalne objęte projektem City Statistics.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Cities (Urban Audit) (Czerwiec 2021).
Tablice publikacyjne
  • Miasta w liczbach 2019 (Grudzień 2020).